cheshmebonab

 

موضوع: آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1402

شرکت کشت وصنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در نظر دارد باغات مثمر خویش را بصورت مزایده مشارکتی واگذار نماید
متقاضیان می توانند از تاریخ 1402/03/13 تا 1402/03/20نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت اقدام و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:00 مورخه1402/03/20 بصورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیر خانه شرکت در شیراز – خیابان معالی آباد – نبش کوچه 35 – پلاک 110-طبقه اول – تلفن 36383715-071تحویل نمایند.
بدیهی است شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب