cheshmebonab

 

 

تجدید آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال1402

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در نظر دارد باغات مثمر خود را به صورت مزایده مشارکتی واگذار نماید

متقاضیان می تواننداز تاریخ 1402/03/23 تا 1402/03/27 نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت اقدام و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:00 مورخ 1402/03/27 به صورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در شیراز-خیابان معالی آباد-نبش کوچه 35 ساختمان سروحی پلاک 110 طبقه اول 36383715-071 تحویل نمایند بدیهی است شرکت کشت وصنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب