cheshmebonab

 

آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1403


: 17

شرکت کشت وصنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در نظر دارد باغات مثمر خویش را بصورت مزایده مشارکتی واگذار نماید .

موضوع: آگهی مزایده مشارکتی نگهداری از باغات و بهره برداری از محصول آن در سال 1403

شرکت کشت وصنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در نظر دارد باغات مثمر خویش را بصورت مزایده مشارکتی واگذار نماید .

متقاضیان می توانند از تاریخ 1403/03/23 تا 1403/03/29نسبت به دریافت اسناد مزایده از دفتر مرکزی شرکت اقدام و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:00 مورخه1403/03/29 بصورت سربسته و لاک و مهر شده به دبیر خانه شرکت در شیراز – خیابان معالی آباد – نبش  کوچه 35 – پلاک 110-طبقه اول – تلفن 36383715-071تحویل نمایند.

آدرس ارتباطی ما

 

دفتر مرکزی: شیراز. معالی آباد، میدان احسان، نبش کوچه 35، ساختمان سروحی، طبقه 1، واحد1

تلفن: 07136383715 فکس : 07136383716

سایت(مزرعه): کیلومتر 145 جاده شیراز- اصفهان. مزرعه دشت مرغاب